top of page
Search

Trimetazidin i dalje nema značajnu ulogu u liječenju stabilne angine pektoris

Updated: Oct 31, 2023Trimetazidin se (pre)široko propisuje kao citoprotektivni lijek u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću, kao dodatak standardnoj terapiji, unatoč odsustvu dokaza o povoljnom učinku na simptome bolesti.

Svoju popularnost trimetazidin je stekao na temelju rezultata Cochranove meta-analize iz 2005. godine koja je sugerirala da u usporedbi s placebom trimetazidin smanjuje tjedni broj epizoda angine te u naporu produljuje vrijeme prije depresije ST-segmenta. Ovaj je članak 2017. godine povučen, a objavljena je nadopuna članka u kojem autori zaključuju da meta-analiza dostupnih studija upućuje na mogući, no skroman učinak trimetazidina u olakšavanju simptoma angine u usporedbi s placebom, ali da nema dovoljno podataka da bi se preporučila njegova primjena u mono- ili kombiniranoj terapiji angine pektoris. U dostupnim usporednim studijama uspoređivan je s propranolom i nifedipinom, dok nedostaju usporedbe s novijih farmakoterapijama.

No, u kolovozu 2020.godine objavljena randomizirana placebom kontrolirana studija koja je uključila 6 007 bolesnika podvrgnutih perkutanoj kornarnoj intervenciji, nije našla značajne razlike između trimetazidina i placeba u primarnom ishodu koji je bio kompozitni a uključio je: srčanu smrt. hospitalizaciju zbog srčanog uzroka, ponavljanje ili trajanje napadaja angine pektoris koja je zahtijevala dodatak lijeka, zamjenu lijeka ili povećanje doze barem jednog antianginalnog lijeka; ponavljanje ili trajanje angine koja je zahtijevala koronarografiju (23.3% prema 23.7%, HR 0.98, 95% CI 0.88–1.09, P = 0.73).

Prema Sažetku opisa svojstava lijeka česte nuspojave trimetazidina su gastrointestinalni poremećaji, omaglice, glavobolje, astenija, alergijski osipi. Rijetko se opisuju palpitacije, ekstrasistole, tahikardija, arterijska hipotenzija, ortostatska hipotenzija, crvenilo (“flushing”). Nepoznatom je učestalost ekstrapiramidnih simptoma, hepatitisa, hematoloških poremećaja i vrtoglavice. Posljednjih godina je povećan broj izvješća koji govore o mogućnoj povezanosti primjene trimetazidina s pojavom simptoma koreje i Parkinsonove bolesti. Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode je prijavljeno 7 slučajeva ekstrapiramidnih simptoma povezanih s primjenom trimetazidina.

Trimetazidin se nalazi i na osnovnoj (26,49 HRK) i dopunskoj listi HZZO-a (uz nadoplatu od 22,65 HRK). Prema smjernicama HZZO-a trimetazidin je indicirano primijenjivati u odraslih bolesnika kao dodatnu terapiju u simptomatskom liječenju stabilne angine pektoris, u bolesnika koji su nedostatno kontrolirani antianginalnim lijekovima prve linije ili koji ne podnose takvu terapiju. Ova smjernica je u skladu s najnovijim smjernicama Europskog kardiološkog društva (2, 3). Za napomenuti je da su ga neke zemlje zbog nedokazane učinkovitosti skinule s lista lijekova koje plaćaju osiguravatelji (npr. Francuska).

Zaključak

Noviji podaci iz kliničkih ispitivanja i meta-analize ne potvrđuju klinički značajno bolji učinak trimetazidina na kardiovaskularne ishode u bolesnika s koronarnom bolešću u odnosu na placebo te usporedne terapijama, a nedostaju usporedbe s novijim farmakoterapijskim strategijama u liječenju angine pektoris.

S obzirom na upitnu učinkovitost te moguće značajne nuspojave, primjena trimetazidina kao dodatka standardnoj terapiji bolesnika s koronarnom bolešću ne čini se opravdanom kao niti njegovo zadržavanje na listu lijekova HZZO-a.

Detaljnije o trimetazidinu pročitajte u novom broju Pharmaca (3/2021).


LITERATURA: 1.Angina drug fails to improve outcomes after successful revascularisation https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/angina-drug-fails-to-improve-outcomes-after-successful-revascularisation, 2. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D i sur. Eur Heart J 2020; 14(3): 407–77.3. Preductal MR 35 (trimetazidin). Sažetak opisa svojstava lijeka. Servier Pharma, 08.03.2021.4. Ciapponi A, Pizarro R, Harrison J. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD003614. doi: 10.1002/14651858.CD003614.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 20;3:CD003614. PMID: 16235330. 5.Ferrai R, Ford I, Fox K i sur. Lancet 2020;396(10254):830-838. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31790-66. 6. Marielle A, Limjoco LLG, Jamora RDG. Trimetazidine-Induced Parkinsonism: A Systematic Review, Frontiers in Neurology2020; 11: 44.doi: 10.3389/fneur.2020.00044

78 views0 comments

Comments


bottom of page