top of page
Search

Skrivene opasnosti istodobne primjene biljnih produkata i onkoloških lijekova

Updated: Feb 23Komplementarna i alternativna medicina označavaju primjenu produkata i praksi koje nisu dio standardne medicinske skrbi. Ove terapije uključuju primjenu širokog spektra biljnih i nutritivnih produkata, a istraživanja pokazuju da ih do 90% oboljelih koristi bar tijekom dijela onkološkog liječenja. No, samo 25% bolesnika to kaže svom liječniku. Unatoč ograničenim podatcima o sigurnosti i učinkovitosti biljnih produkata, korištenje biljnih produkata i komplementarne medicine globalno se povećava. Ovaj fenomen se pripisuje želji bolesnika za holističkim liječenjem, osobnom kontrolom nad odabirom liječenja te, razumljivo, željom za izliječenjem.

Međutim, i ovi produkti, slično sintetskim i prirodnim lijekovima, mogu mijenjati fiziološke procese i uzrokovati toksičnost. Nedovoljno su zakonski regulirani, široka je mogućnost njihove nabave (posebno putem interneta), a sadržaj aktivne tvari i udio nečistoća mogu varirati. Jedan od glavnih nedovoljno istraženih rizika je njihova istovremena primjena s onkološkim lijekovima i mogućnost interakcija. Najčešći mehanizam interakcija je farmakokinetički, inhibicija ili indukcija metaboličkih enzima ili transportnih proteina, što dovodi do promjene plazmatske koncentracije lijeka. Posebno su rizične interakcije s lijekovima male terapijske širine, kao što su kemoterapeutici u liječenju onkoloških bolesti. Jedna je studija našla da je prevalencija uzimanja biljnih i komplementarnih pripravaka u bolesnika 78% u bolesnika na kemoterapiji, a 27% bolesnika je pod rizikom od klinički značajnih interakcija.

Onkološki lijekovi su povezani s nizom akutnih i kroničnih toksičnosti, čiji rizik se može povećati uz istodobnu primjenu lijekova koji utječu na njihov metabolizam. Stoga je važno znati (i ciljano pitati) koje sve lijekove, ali i druge pripravke bolesnici uzimaju.

Potencijal za interakcije

Većina istraživanja usmjerena je na laboratorijske studije koje nužno ne moraju odražavati kliničku značajnost interakcije. No, za pojedine interakcije između biljnih pripravaka i kemoterapeutika postoje podatci iz izvješća o slučajevima te iz kliničkih studija koje su potvrdile mogućnost klinički vidljive interakcije mnogih biljnih pripravaka s onkološkim lijekovima. Studija koja je istraživala slučajeve prijavljenih interakcija između onkoloških lijekova i 10 odabranih biljnih produkata u bazi Svjetske zdravstvene organizacije VigiBase, našla je 1057 pojedinačnih prijava slučajeva nuspojava kao posljedice moguće interakcije. Najčešće su prijavljene hepatotoksičnost, hematološka toksičnost i mučnina. Neke od zabilježenih farmakokinetiskih interakcija onkoloških lijekova i biljnih produkata u literaturi prikazane su u tablici 1.

Tablica 1. Interakcije biljnih produkata s onkološkim lijekovima iz literature.

Biljni produkt

Onkološki lijek

Tip studije

Rezultat

Ehinaceja (Echinacea purpurea)

Etopozid

Prikaz slučaja

Značajno smanjenje broja trombocita

Ehinaceja (Echinacea purpurea)

Docetaksel

Prospektivna studija na 10 bolesnika

Bez značajnog utjecaja na PK docetaksela

Češnjak (Allium sativum)

Docetaksel

Prospektivna, kontrolirana studija

Smanjenje klirensa docetaksela

Ginseng (Panax ginseng)

Imatinib

Prikaz slučaja

Hepatotoksičnost, oporavak po ukidanju ginsenga

Grejpfrut (Citrus paradisi)

Docetaksel

Prikaz slučaja

Povećanje koncentracije i produženje t1/2 docetaksela

Grejpfrut (Citrus paradisi)

Nilotinib

Otvorena, randomizirana studija

Povećanje koncentracije nilotiniba

Sikavica (Sylbum marianum)

Irinotekan

PK studija

Smanjenje klirensa irinotekana, statistički neznačajno

Sikavica (Sylbum marianum)

Gefitinib

Više prijava nuspojava (VigiBase)

FK (farmakokinetika): ↑ toksičnost (pruritus, suhoća usta, somnolenicja, i dr.)

Sikavica (Sylbum marianum)

Sorafenib

Više prijava nuspojava (VigiBase)

FK: ↑ toksičnost (alopecija, diskoloracija noktiju)

Sikavica (Sylbum marianum)

Imatinib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ toksičnost (anemija, pireksija)

Sikavica (Sylbum marianum)

Kapecitabin

Više prijava nuspojava (VigiBase)

FK: ↑ toksičnost (pruritus, mučnina)

Sikavica (Sylbum marianum)

Doksorubicin

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ toksičnost (aritmija)

Đumbir (Zingiber officinale)

Imatinib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ hepatotoksičnost

Đumbir (Zingiber officinale)

Dabrafenib/trametinib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ trombocitopenija, rektoragija

Đumbir (Zingiber officinale)

Krizotinib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ hepatotoksičnost

Kineski čajevac (Camellia sinensis)

Erlotinib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ hemoptiza, osip

Kanabis (Cannabis sativa)

Everolimus

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ mučnina

Kanabis (Cannabis sativa)

Nintedanib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ povišenje transaminaza

Kanabis (Cannabis sativa)

Palbociklib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ tm markera, nelagoda

Kurkuma (Curcuma longa)

Everolimus + palbociklib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ triglicerida, suhoća kože

Kurkuma (Curcuma longa)

Ibrutinib

Više prijava nuspojava (VigiBase)

FK: ↑ toksičnost (trombocitopenija, trombocitopenija, krvarenje, hipertenzija i dr.)

Kurkuma (Curcuma longa)

Palbociklib

Prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ hematotoksičnost

Kurkuma (Curcuma longa)

Bortezomib

Više prijava nuspojave (VigiBase)

FK: ↑ toksičnost (tkonstipacija, leukopenija, znojenje)

Gospina trava (Hypericum perforatum)

Docetaksel

PK studija

Značajno smanjenje koncentracije docetaksela

Gospina trava (Hypericum perforatum)

Imatinib

2 studije otvorenog dizajna

Smanjenje koncentracije imatiniba za 32% i 30%

Većina onkoloških lijekova supstrati su CYP enzima i transportnih proteina, a mnogi biljni produkti su njihovi induktori ili inhibitori. U klinički značajne interakcije najčešće je uključen enzim citokroma P450 (CYP) CYP3A4, a značajni za interakcije su i enzimi CYP2D6, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19. Farmakokinetičke interakcije na razini CYP enzima nastaju inhibicijom ili indukcijom enzima što za posljedicu ima povećanje (uz inhibitor) ili smanjenje (uz induktor) koncentracije lijeka supstrata. Povećanje koncentracije lijeka iznad terapijskih povećava rizik toksičnosti lijeka, a smanjenje njegove koncentracije smanjuje učinkovitost liječenja. U tablici 2 prikazani su pojedini CYP enzimi, supstrati te biljni lijekovi koji mogu inducirati ili inhibitorati njihovu metaboličku aktivnost.

Tablica 2. Kemoterapeutici supstrati CYP enzima.

Metabolički enzim

Induktor CYP enzima

Inhibitor CYP enzima

Supstrat

CYP1A1/1A2

Kanabis (THC-tetrahidrokanabinol)

Gospina trava (ekstrakt: biapigenin)

aksitinib, bendamustin, bortezomib, dakarbazin, etopozid, eksemestan, flutamid, pazopanib, pomalidomid, tegafur

CYP2A6ciklofosfamid, ifosfamid, letrozol, tegafur 

CYP2B6

Gospina trava


busulfan, ciklofosfamid, docetaksel, doksorubicin, ifosfamid, prokarbazin, tiotepa 

CYP2C8anastrozol, dabrafenib, ciklofosfamid, enzalutamid, ifosfamid, imatinib, lapatinib, nilotinib, paklitaksel, pazopanib, tegafur 

CYP2C9


Sikavica, Gospina trava (ekstrakti: biapigenin, hiperforin, hipericin)

busulfan, ifosfamid, idarubicin, ruksolitinib, tamoksifen

CYP2C19

Gospina trava

Ginkgo

aksitinib, bortezomib, ciklofosfamid, ifosfamid, lapatinib, pomalidomid, tamoksifen, talidomide 

CYP2D6


Gospina trava (ekstrakti: hiperforin, hipericin), Kanabis (kanabidiol)

brentuksimab, doksorubicin, gefetinib, idarubicin, pomalidomid, tamoksifen, vinblastin, vinorelbin 

CYP2E1

Gospina trava


dakarbazin, etopozid, cisplatin, vinorelbin 

CYP3A4/3A5

Ehinaceja, Kava kava, Gospina trava, Češnjak, Ginseng

Ehinaceja, Ginkgo, Grejpfrut, Sikavica, Gospina trava (ekstrakt: biapigenin, hipoericin), Kurkuma, Đumbir

anastrozol, aksitinib, bortezomib, bositinib, brentuksimab, kabazitaksel, cisplatina, krizotinib, ciklofosfamid, dabrafenib, dasatinib, docetaksel, doksorubicin, enzalutamid, etopozid, eksemestan, gefetinib, imatinib, fulvestrant, ifosfamid, irinotecan, lapatinib, letrozol, mitoksantron, nilotinib, olaparib, paklitaksel, pazopanib, pomalidomid, ponatinib, prokarbazin, regorafenib, ruksolitinib, sorafenib, sunitinib, temsirolimus, tenipozid, tiotepa, topotekan, trabektedin, vandetanib, vemurafenib, vinblastin, vinkristin, vinorelbin 

P-glycoprotein (ABCB-1, MDR-1) 

Ehinaceja, Gospina trava

Kineski čajevac, Kanabis, Kurkuma, Đumbir

aksitinib, bikalutamid, bosutinib, citarabin, daktinomicin, dasatinib, daunorubicin, docetaksel, doksorubicin, epirubicin, etopozid, gefetinib, idarubicin, imatinib, irinotecan, metotreksat, mitoksantron, paklitaksel, sunitinib, vinkristin

Najčešće se bilježe interakcije na razini CYP3A4 enzima, budući da se većina onkoloških lijekova, ali i lijekova općenito, metabolizira upravo ovim enzimom. Onkološki lijekovi koji se metaboliziraju putem CYP3A4 enzima uključuju inhibitore tirozin kinaze, MEK i BRAF inhibitore, CDK4/6 inhibitore, taksane, ciklofosfamid, i mnoge druge. Osim navedenih, i drugi biljni produkti imaju potencijal za interakcije s onkološkim lijekovima. Za mnoge biljne produkte, posebno kombinirane, zbog manjka podataka rizik nije moguće procijeniti.

Fitovigilancija

Važnost farmakovigilancije dobro je poznata za razumijevanje koristi i rizika različitih lijekova u stvarnim životnim situacijama, izvan kontroliranih kliničkih ispitivanja. Posljednjih godina sve se više utvrđuje potreba za fitovigilancijom, koja označava sustavno praćenje nuspojava i interakcija biljnih produkata. Fitovigilanciju podržava Europska agencija za lijekove i Europska agencija za sigurnost hrane, a posebno je važna za za sigurnost primjene onkoloških lijekova.

Zaključak

Znanje o mogućem utjecaju biljnih pripravaka na lijekove važno je za liječnike i bolesnike. Liječnici bi trebali pitati bolesnike o korištenju biljnih proizvoda i raspraviti s njima moguće rizike i koristi. S obzirom da bolesnici često prešućuju primjenu komplementarnih i alternativnih produkata, važno je bolesniku pristupiti s razumijevanjem i bez osude. Istraživanja pokazuju da su bolesnici spremni prekinuti uzimanje biljnih proizvoda ako znaju da oni negativno utječu na liječenje raka. To znači da je važno otvoreno razgovarati s bolesnicima i aktivno ih slušati. To će pomoći u izgradnji povjerenja i potaknuti bolesnika na bolju suradljivost u liječenju.


Literatura:

1. McCune JS, Hatfield AJ, Blackburn AA, i sur. Potential of chemotherapy-herb interactions in adult cancer patients. Support Care Cancer. 2004;12(6):454-62. doi: 10.1007/s00520-004-0598-1.

2. Fasinu PS, Rapp GK. Herbal Interaction With Chemotherapeutic Drugs-A Focus on Clinically Significant Findings. Front Oncol. 2019 3;9:1356. doi: 10.3389/fonc.2019.01356.

4. Pochet S, Lechon AS, Lescrainier C, i sur. Herb-anticancer drug interactions in real life based on VigiBase, the WHO global database. Sci Rep 2022;12,:14178. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17704-z
226 views0 comments

Comments


bottom of page