top of page

Upute za autore

Uredništvo časopisa Pharmaca moli sve potencijalne suradnike da se pri izradi autorskih tekstova pridržavaju ovih uputa. Prije pisanja rada bit će vrlo korisno pregledati jedan broj Pharmaca i sastaviti prema uzoru.

 

1. Pharmaca donosi ove vrste priloga:

 • Uvodnike (važno znanstveno, stručno događanje),

 • Epikritične osvrte,

 • Stručne članke,

 • Preglede,

 • Osvrte,

 • Članke “u žarištu”,

 • Prikaze novih lijekova,

 • Novosti iz liste lijekova,

 • PRO et CONTRA,

 • Prikaze iz kliničko-farmakološke literature,

 • Pisma čitatelja (upiti, komentari, rasprave o prikazima objavljenima u Pharmaca ili drugim pitanjima iz pojedinih područja kliničke farmakologije),

 • Prikaze knjiga i vijesti.

Kad god se radi o kliničkom ispitivanju, pitanju etike valja pridodati posebnu pozornost (informirani pristanak, prihvat metodike- plana ispitivanja i rezultata sa strane etičkog povjerenstva).

 

2. Radovi se predaju u jednom primjerku, pisani dvostrukim proredom, u Word for Windows formatu, e-poštom na adresu: contactpharmaca@gmail.com. Slike, tablice i grafičke prikaze molimo poslati odvojeno u uobičajenim formatima (TIFF, JPEG, BMP, Word tablice, PowerPoint, Excel). Ne koristiti tabulator u izradi tablica.

Preporučeni obim je 3000 riječi za stručne i pregledne radove te 1500 riječi za ostale vrste priloga. Referencije: maksimalno 40. U slučaju odstupanja kontaktirajte uredništvo radi dogovora. Koristiti font Times New Roman ili Arial, veličina fonta: 11 pt.

 

3. Prva stranica stručnog ili preglednog rada treba sadržavati:

 • Naslov članka na hrvatskom i engleskom jeziku,

 • Puno ime i prezime autora,

 • Naziv i adresu ustanove zaposlenja svih autora,

 • Ime i prezime kontakt osobe uz e-mail adresu.

Stručni članci i pregledi trebaju imati sažetak (do 250 riječi) te popis ključnih riječi (3-5) na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba biti strukturiran: Cilj, Metode, Rezultati i Zaključak.

Raspored unutar rada treba biti ovakav: Uvod, Metode, Rezultati, Rasprava (konfrontacija s literaturom) i eventualni Zaključak te popis literature. Mjesto na kojem se nalazi slika ili tablica mora biti označeno u radu. Dodatno, rad se zbog poboljšanja razumljivosti može opremiti adekvatnim podnaslovima.

Literaturu valja citirati prema uputama koje propisuje Vancouverski stil citiranja. Referencije se citiraju na kraju teksta rednim brojem kako se navode u tekstu. Poželjno je citiranje recentnih izvora i literature ne starije od 5 godina.

Ako članak ima do 6 autora, nabrajaju se svi, a ako ima više od 6, sedmi i ostali autori se zamjenjuju kraticom "i sur".

Primjer za članak u časopisu:

Mocellin S, Pasquali S, Rossi CR i sur. Interferon alpha adjuvant therapy in patients with high-risk melanoma: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2010;102: 493-501.

Primjer za knjigu:

Fleiss JL. Statistical Methods for Rates and Propositions. New York, John Wiley and Sons Inc, 1973;182.

Primjer citiranja dijela knjige:

Hebrang A, Kusić Z.: Radiološke i nuklearne medicinske pretrage. U Vrhovac B. i sur., ur. Interna medicina, Zagreb: Naprijed, 1991:273-87.

Napomena: Nezaštićene nazive lijekova treba pisati malim početnim slovom. Zaštićena imena pišu se velikim početnim slovom.

4. Ostalo citiranje, osobito članaka uobjavljenih u e-obliku (s DOI) navoditi po Vancouver stilu. 

 

5. Članci s neadekvatno navođenom literaturom bit će vraćeni autoru. 

 

6. Radove anonimno stručno recenzira dvoje recenzenata. Nakon stručne recenzije, u slučaju potrebe. Uredništvo će vratiti pojedine tekstove autorima na eventualni popravak. Uredništvo ima pravo na jezične i stilske ispravke teksta.

Autorska prava

Autorska prava na sav objavljen sadržaj pripadaju časopisu Pharmaca.

Što mora sadržavati popratno pismo?

Za radove upućene uredništvu koji prikazuju rezultate istraživanja na ljudima treba navesti da istraživanje ima pozitivno mišljenje Etičkog povjerenstva ustanove u kojoj je istraživanje provedeno te da je ono provedeno sukladno Helsinškoj deklaraciji. Etičko povjerenstvo ustanove treba odlučiti o potrebe za pozitivnim mišljenjem Središnjeg etičkog povjerenstva. Sva istraživanja na ljudskim ispitanicima trebaju uključiti izjavu da su bolesnici dali informirani pristanak te da je očuvana anonimnost ispitanika. Navedeno mora biti sadržano u radu, u odjeljku Metode/Ispitanici.

Autori moraju u popratnom pismu potvrditi da rad nije upućen ili objavljen u istom ili sličnom obliku u drugom časopisu.

Uredništvo ima pravo odbiti radove koji ne udovoljavaju gore navedenim kriterijima.

Autori će se smatrati odgovornima za netočne navode ili neispunjavanje gore navedenih uvjeta.

 

 

bottom of page