top of page
Search

Antidoti za nove antikoagulanse

Updated: Nov 11, 2020

Novi peroralni antikoagulansi (dabigatran, rivaroksaban, edoksaban, apiksaban), ako ih uopće sada još možemo zvati novi, u potpunosti su prihvaćeni i u brojnim smjernicama navode se kao prvi izbor lijeka u terapiji i prevenciji brojnih tromboembolijskih bolesti. Iako je jedna od njihovih prednosti u odnosu na varfarin manji broj krvarenja (osobito intrakranijskih krvarenja), krvarenje je i dalje jedna od mogućih nuspojava. Najveći dio krvarenja je manjeg intenziteta i može se liječiti prekidom primjene lijeka i suportivnim mjerama. No, postoje stanja s ozbiljnim, po život opasnim krvarenjima kao i stanja potrebe za hitnim operacijama, kada je važno trenutno prekinuti tromboprofilkasu.

Kod primjene varfarina u takvim slučajevima koristi se široko dostupan i cjenovno povoljan K vitamin koji za kratko vrijeme snizuje INR do prihvatljivih vrijednosti.

Kako dugo na tržištu lijekova nije bilo odobrenih antidota za nove peroralne antikoagulanse, nemogućnost izravnog djelovanja kod predoziranja ili razvoja ozbiljnog krvarenja je bila veliki manjak njihove primjene. Sada i novi peroralni antikoagulansi imaju odobrene antidote. Prvi odobreni antidot bio je za dabigatran (izravni inhibitor faktora II) i pojavio se na tržištu 2015. godine pod imenom idarucizumab. Radi se o humaniziranom monoklonskom protutijelu koje se veže za dabigatran i njegove metabolite znatno snažnije nego li se dabigatran veže za trombin čime se neutralizira antikoagulantni učinak dabigatrana. Primjenjuje se kao 2 intravenska bolusa (2x2,5 mg) unutar 15 minuta, a odobren je za primjenu u po život opasnim krvarenjima vezanima uz primjenu dabigatrana i u bolesnika na dabigatranu koji zahtijevaju hitnu operaciju.

Od nedavno i za inhibitore faktora X postoji odobren antidot, andeksanet alfa. Ističemo da je andeksanet alfa odobren samo za apiksaban i rivaroksaban. Andeksanet alfa je rekombinantna forma humanog faktora Xa s predominantnim mehanizmom djelovanja vezanja i sekvestracije inhibitora FXa. Odobren je 2018. godine od Američke uprave za lijekove (FDA) pod imenom Andexxa, a od Europske agencije za lijekove 2019. godine pod imenom Ondexxya za odrasle bolesnike liječene direktnim inhibitorima koagulacijskog faktora Xa (FXa) kada je potrebna reverzija antikoagulacije zbog po život opasnog ili nekontroliranog krvarenja. Antidot se primjenjuje u dva dozna režima, ovisno o prethodno primjenjivanoj dozi apiksabana i rivaroksabana, a početna doza može biti od 400-800 mg. Obično se nastavlja s kontinuiranom infuzijom kroz 120 minuta (od 480-960 mg). Ukupni broj bočica iznosi od 5-9.

Od antidota u kliničkim ispitivanjima najviše se očekuje od aripazina (ciraparantag) male molekule koja bi trebala imati aktivnost i prema nefrakcioniranom i niskomolekularnim heparinima kao i svim novim peroralnim antikoagulansima (dabigatran, rivaroksaban, edoksaban, apiksaban). U fazi II kliničkih ispitivanja ciraparantag pokazao je brz oporavak antikoagulantnog učinka kod tri najčešće propisivana antikoagulansa kao i nakon primjene niskomolekularnih heparina s učinkom do 24 sata od primjene).


Koja je cijena reverzije antikoagulacije?

Prema literaturnim (američkim!) podacima, idarucizumab stoji 5495 $, a andeksanet alfa između 24,000 i 48,000 $. Njihova primjena je stoga ograničena i indikacije za primjenu se moraju striktno poštivati. I u zemljama koje imaju značajno više sredstava za zdravstvo pa tako i za lijekove, primjena je vrlo pažljiva uz individualnu procjenu svakog bolesnika. Tako se antidoti primjenjuju samo kod po život opasnog krvarenja uzrokovanog primjenom novog peroralnog antikoagulansa te kod potrebe za hitnom operacijom kojom se također spašava život.

U Hrvatskojse odobreni idarucizumab (Praxbind) nalazi na Osnovnoj listi lijekova Hrvatskog zavoda a zdravstveno osguranje. Cijena na listi je 20,884.50 kn. Nema posebno navedene indikacije za primjenu. Andeksanet alfa nije na listi lijekova iako je lijek odobren u Europskoj Uniji.

Posebno ističemo kako je nužno potrebna vrlo pažljiva ocjena indikacije kod primjene ovako skupih lijekova unatoč, za sada, vrlo dobrim rezultatima djelovanja.


Čitajte više o ovoj temi u Pharmaca 50; 1, 2020


Choose from 8 stunning layouts

Your Wix Blog comes with 8 beautiful layouts. From your blog's settings, choose the layout that’s right for you. For example, a tiled layout is popular for helping visitors discover more posts that interest them. Or, choose a classic single column layout that lets readers scroll down and see your post topics one by one.

Every layout comes with the latest social features built in. Readers can easily share posts on social networks like Facebook and Twitter and view how many people have liked a post, made comments and more.


Add media to your posts

When creating your posts you can:

  • Upload images or GIFs

  • Embed videos and music

  • Create galleries to showcase a media collection

Customize the look of your media by making it widescreen or small and easily align media inside your posts.Hashtag your posts

Love to #hashtag? Good news!

You can add tags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people. Why hashtag? People can use your hashtags to search through content on your blog and find the content that matters to them. So go ahead and #hashtag away!


58 views0 comments

Comentários


bottom of page